Statut

Na podlagi 9. in 33. člena Zakona o društvih ( Ur. List RS, št. 64-11UPB2 ) je dne 20.3.2015 občni zbor sprejel sklep o spremembi statuta ŠPORTNEGA DRUŠTVA KOŠANA in sprejel naslednji

STATUT
ŠPORTNEGA DRUŠTVA KOŠANA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Člen

Športno društvo KOŠANA ( v nadaljevanju ŠD ) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje igralcev in ljubiteljev športnih iger, ki združuje, vključuje in povezuje članstvo na amaterski podlagi.

2. Člen

Sedež ŠD je v Dolnji Košani 60, občina Pivka.

3. Člen

ŠD deluje na območju občine Pivka in je pravna oseba zasebnega prava

4. Člen

ŠD ima svoj znak in pečat, ki je krog s premerom 3,5 cm, ob robu pa je napis ŠPORTNO DRUŠTVO KOŠANA. V sredini je zvezda, obkrožena z vencem. Sredi zvezde je športnik z olimpijskimi krogi. Znak je ščitaste oblike, rumeno zelene barve in z diagonalnim napisom ŠD Košana.

5. Člen

ŠD je vključeno v Športno zvezo občine Pivka.
ŠD deluje v okviru krajevne skupnosti, sodeluje s šolskimi športnimi društvi, še posebej s ŠD OŠ Košana, ter drugimi športnimi organizacijami v VS in sosednjimi VS, ter sosednjimi občinami, v okviru katerih je s športnimi klubi sklenil individualne sporazume o sodelovanju njihovih športnikov v ŠD Košana.

6. Člen

Delovanje ŠD temelji na načelih javnosti.

7. Člen

ŠD obvešča o svojem delu širšo in ožjo javnost
– OŽJO JAVNOST obvešča z objavljanjem vabil in zapisnikov svojih organov
– ŠIRŠO JAVNOST obvešča z vabili na seje organov (sredstva javnega obveščanja in druge zainteresirane osebe).
Za zagotovitev javnosti je odgovoren predsednik društva.

II. NAMEN IN CILJI

8. Člen

Poleg obveznosti, ki jih ima ŠD kot član Športne zveze Pivka, uresničuje tudi naslednje namene in cilje:

– Skrbi za množičnost in popularizacijo športne dejavnosti med občani, predvsem med mladino
– Skrbi za vrhunsko kvaliteto igre v vseh tekmovalnih kategorijah.
– Vzgaja svoje člane v športnem, tekmovalnem in kulturnem duhu igre.
Svoje cilje uresničuje ŠD s:
– Prirejanjem in organizacijo tekmovanj na svojem terenu, ter sodelovanjem na tekmovanjih in prireditvah ki jih organizirajo drugi klubi
– Širjenjem in popularizacijo športa med mladimi in drugimi občani
– S predavanji in družabnimi srečanji, ki imajo za cilj popularizacijo športa
– S sodelovanjem in spodbujanjem športa v matični in okoliških šolah
– Z vzdrževanjem stikov z drugimi ŠD po Sloveniji
– S popularizacijo športa v sredstvih javnega obveščanja.

III. ČLANSTVO

Član ŠD lahko postane vsak občan, ki sprejema pravila, se ravna po njih, ter izrazi željo postati član kluba. Podati mora pisno izjavo, ki jo predloži IO. Član ŠD lahko postane tudi tujec, če se izkaže, da ima dovoljenje za stalno bivanje v RS in če vodstvo društva presodi, da bo deloval v skladu z njihovim statutom. Članstvo v ŠD temelji na prostovoljni bazi, iz statuta pa izhajajo tudi pravice in obveznosti.

9. Člen

Pravice članov ŠD so:
– Da volijo in da so izvoljeni v organe
– Da sodelujejo v delu organov
– Da dajejo predloge in sugestijo organom za njihovo delo
– Da zastopajo klube na tekmovanjih in drugih prireditvah, ki jih organizira ŠD
– Da prejmejo pohvale in nagrade v skladu s pravilnikom kluba o nagradah in pohvalah
– Da so seznanjeni s finančnim in materialnim poslovanjem društva.

10. Člen

Dolžnosti članov so:
– Da spoštujejo statut in druge akte
– Da sodelujejo pri tekmovanjih klubov
– Da skrbijo za premoženje ŠD
– Da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva
– Da redno plačujejo članarino.

11. Člen

Častni član ŠD lahko postane oseba, ki si po mnenju organov s svojo dejavnostjo ta naziv zasluži. Imenuje ga občni zbor na predlog IO. Če oseba, ki se ji podeli naziv častni član, ni član društva, nima pravice odločanja.

12. Člen

Za svoje delo v organih člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dogodke lahko IO prizna članu posebno nagrado.

13. Člen

Nadomestila za stroške, ki jih ima posamezni član, posebej obravnava IO.

14. Člen

Članstvo v ŠD preneha:
– Z izstopom
– Z izključitvijo na podlagi ukrepa disciplinske komisije
– S smrtjo
– Član izstopi iz ŠD prostovoljno, ko poda o tej nameri pismeno izjavo IO
– Člana črta iz članstva IO, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu
– Član se izključi iz ŠD, če grobo krši pravice in dolžnosti iz tega statuta. O izključitvi odloča disciplinska komisija s sklepom.

IV. ORGANIZACIJA ŠD

15. Člen

Organi ŠD so:
– Občni zbor
– Izvršni odbor
– Nadzorni odbor
– Disciplinska komisija

Občni zbor

16. Člen

Občni zbor je najvišji organ ŠD in voli druge organe. Sestavljajo ga vsi aktivni in drugi člani.
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor skliče običajno IO enkrat na leto, izredni občni zbor pa se skliče po potrebi in sicer na zahtevo IO, na zahtevo nadzornega odbora, ali zahtevo tretjine članov. Tak občni zbor sklepa samo o zahtevah, za katere je sklican.
IO je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v mesecu dni po prejemu pobude ali zahteve. V nasprotnem primeru ga lahko skliče tudi polovica članov ŠD. Objava z dnevnim redom mora biti najmanj 7 dni pred zborom.

17. Člen

Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. Če se sklepa o spremembi statuta, ali o prenehanju delovanja kluba, mora za to glasovati najmanj dve tretjini prisotnih članov. O razrešnici organov kluba ne morejo glasovati člani organov. Občnemu zboru lahko prisostvujejo vsi zainteresirani občani, vendar nimajo pravice glasovanja.

18. Člen

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov. Če na začetku ni sklepčen, se seja odloži za 30 minut, nakar zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot tretjina članov.

19. Člen

Občni zbor vodi predsednik ŠD, dokler ne izvoli delovnega predsedstva. Najprej izvoli zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge organe, glede na potrebe dnevnega reda.

20. Člen

Občni zbor:
– Sklepa o dnevnem redu
– Razpravlja o delu in poročilih izvršnega in nadzornega odbora
– Sprejema delovni program ŠD
– Odloča o pritožbah na sklepe organov
– Potrjuje zaključni finančni račun in sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto
– Sprejema in spreminja splošne akte
– Z javnim glasovanjem voli ali razrešuje člane organov ŠD
– Odloča o prenehanju delovanja ŠD
– Imenuje posebne delegacije, ki sodelujejo v občinskih in drugih športnih zvezah in združenjih
– Dokončno odloča o izključitvi člana iz društva.

21. Člen

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar, ter overovitelja zapisnika.

Izvršni odbor

22. Člen

Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno-tehnične posle. Je izvršilni organ občnega zbora, zato je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

23. Člen

Izvršni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, ter drugi izvoljeni člani. Praviloma šteje 9 članov. V novi izvršni odbor se izvoli najmanj tretjina novih članov. IO dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik ŠD, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva. IO je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z glasovi večine prisotnih članov.

24. Člen

Izvršni odbor upravlja ŠD v času med dvema občnima zboroma. Sestavlja se praviloma vsaka dva meseca.

25. Člen

Člane izvršnega odbora voli občni zbor za štiri leta.

Izvršni odbor:
– Sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu
– Pripravlja predloge za splošne akte
– Sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun
– Skrbi za materialno in finančno poslovanje

26. Člen

Predsednik društva:

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini. Predsednik društva je hkrati predsednik IO in ga izvoli občni zbor za dobo štirih let. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom RS. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

27. Člen

Tajnik društva:

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela, ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo štirih let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

Nadzorni odbor

28. Člen

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva, ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat na leto poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani med seboj izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani IO. Lahko sodelujejo na sejah IO, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov.

Disciplinska komisija

29. Člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih voli občni zbor za dobo štirih let. Predsednika izvolijo člani med seboj. Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka ukrepe po disciplinskem pravilniku.

30. Člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

– Kršitve določb statuta
– Nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu
– Neizvrševanje sklepov organov društva
– Dejanja, ki škodujejo ugledu društva.

31. Člen

Disciplinski ukrepi, ki jih v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:
– Opomin
– Javni opomin
– Izključitev
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima obravnavani pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski organ.

V. MATERIALNO – FINANČNO POSLOVANJE

32. Člen

Dohodki ŠD so:
– Dodeljena sredstva od občine (proračun)
– Dohodki od prireditev
– Sponzorska sredstva
– Druge dotacije
– Darila
– Drugi dohodki
ŠD razpolaga s sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora uporabiti za delo društva. Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.

33. Člen

Premoženje ŠD sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem upravlja IO. O nakupu in odtujitvi nepremičnin odloča s sklepom občni zbor, premičnin pa IO. Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.

34. Člen

Finančno poslovanje ŠD se odvija preko transakcijskega računa. Blagajnik vodi finančno poslovanje po pravilniku o materialno-finančnem poslovanju. Blagajnik vodi evidenco v blagajniški knjigi, o finančnem poslovanju pa poroča IO. Delo blagajnika je javno.
Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno im materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

35. Člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno, ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, ne morejo pa odločati.

VI. KONČNE DOLOČBE

36. Člen

ŠD preneha z delovanjem:
– S sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino navzočih članov
– Z odločbo pristojnega državnega organa.

37. Člen

V primeru prenehanja delovanja ŠD, pripadajo njegova sredstva (premoženje) Športni zvezi Pivka. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

38. Člen

Ta statut začne veljati, ko ga potrdi in sprejme občni zbor ŠD Košana.

V Košani, 20.3.2015

Predsednik:                                                                                                                    Tajnik:
Janko KOVAČIČ                                                                                                      Tadej MAZI